PRZEPISY PRAWA PRACY

Czas pracy młodocianego

Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego do 16 roku życia nie może przekraczać 6 godzin. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Do czasu pracy młodocianych wlicza się czas nauki. Wymiar i rozkład czasu pracy ustala pracodawca biorąc pod uwagę liczbę godzin oraz zakres zajęć szkolnych młodocianego.

W chwili ukończenia 16 lat przypadających w ciągu roku szkolnego przyjmuje się, że dotychczasowa norma czasu pracy obowiązuje do końca roku szkolnego.

Przerwa w czasie pracy

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny, młodocianemu przysługuje przerwa trwająca nieprzerwanie 30 minut wliczana do czasu pracy.

Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudniania młodocianych w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.

Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200 z 2004 r., poz. 2047 ze zmianami).

Urlop

Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem:

  • 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni,
  • 12 miesięcy – 26 dni.

W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu prawo do 20 dni urlopu.

W okresie ferii pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi młodocianemu urlopu.

Urlop zaliczkowy – kp daje możliwość udzielenia urlopu zaliczkowego w okresie ferii szkolnych po złożeniu wniosku przez pracownika, gdy pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu.

Urlop bezpłatny – na wniosek młodocianego ucznia szkoły dla pracujących, pracodawca zobowiązany jest udzielić urlopu w okresie ferii w wymiarze nie przekraczającym 2 miesięcy łącznie z urlopem wypoczynkowym.

Wynagrodzenie

Zasady wynagradzania młodocianych w okresie przygotowania zawodowego określa § 19 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, z 1996 r. poz. 278 ze zmianami).

Szczególna ochrona zdrowia

Młodociany podlega badaniom lekarskim:

  • przy przyjmowaniu do pracy – badania wstępne,
  • w czasie zatrudnienia – badania okresowe i kontrolne.

Badania są przeprowadzane na koszt pracodawcy, w miarę możliwości w godzinach pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Obowiązki pracodawcy

  • poinformowanie pracownika oraz jego przedstawiciela ustawowego o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
  • w przypadku orzeczenia lekarza o zagrożeniu dla zdrowia w związku z wykonywaną pracą – przeniesienie do innej pracy. W sytuacji braku możliwości przeniesienia do innej pracy – niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Oprócz możliwości zatrudnienia młodocianego w celu przygotowania zawodowego, które może być realizowane w 2 formach tj. poprzez naukę zawodu oraz przyuczenie do wykonania zawodu, z młodocianym można zawrzeć również umowę o pracę przy wykonywaniu prac lekkich (odrębne uregulowanie stanowią art. 200 1 § 1 – 201 § 5 kp).

Małoletnie osoby mogą również świadczyć pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, np. umowy o dzieło, umowy zlecenia. W takim przypadku nie mają one statusu pracownika młodocianego, do których stosuje się przepisy kodeksu pracy.

Pamiętaj!

Zgodnie z art. 3041 kp, obowiązki wynikające z art. 211 kp ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, tj. obowiązek przestrzegania przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie określonym przez pracodawcę.