Sprawozdania o odpadach tylko do 15 marca!

W dniu 15 marca mija termin na złożenie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Tego rodzaju sprawozdania złożyć muszą:  posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów, prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu i wytwórca komunalnych osadów ściekowych.

Złożyć je należy do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

więcej w Gazecie Podatkowej Nr 20 (1165) z dnia 9 marca 2015r.