EGZAMINY CZELADNICZE

Uczeń nauki zawodu na dwa miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu
  2. kopię umowy o pracę w celu nauki zawodu / lub inne umowy, o ile były zawierane w więcej niż jednym zakładzie/
  3. zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu /oraz świadectwa pracy z innych zakładów, jeśli miejsce praktyk ulegało zmianie/
  4. świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
  5. 1 fotografię /czytelnie podpisaną/
  6. dowód wpłaty za egzamin czeladniczy

Pracodawca zatrudniający młodocianych pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów w pierwszym wyznaczonym terminie.

Potrzebne druki znajdą Państwo w zakładce: dokumenty do pobrania.