STATUT

STATUT
CECHU RZEMIEŚLNIKÓW
I
PRZEDSIĘBIORCÓW W LUBAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Parag. l
l. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie, zwany dalej „Cechem”, jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą z uwzględnieniem zasady dobrowolności, osoby będące pracodawcami, wykonujące działalność wytwórczą, handlową, budowlaną lub usługową prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 19.11.1999r. prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 10l. poz. 1178 z póź. zm.).

2. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22.03.1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002r. Nr 112 poz. 979 z póź. zm.), ustawy z dnia 23.05.1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 poz. 235 z póź. zm.), ustawy z dnia 30.05.1989r o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35 poz. 194 z póź zm.), ustawy z dnia 30.05.1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z póź. zm.), oraz niniejszego Statutu.

Parag. 2
1. Cech nosi nazwę „Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie”.
2. Siedziba Cechu mieści się w Lubawie ul. Plac 700-lecia 1a.

Parag. 3
Cech prowadzi działalność na obszarze całej Rzeczpospolitej Polskiej oraz ma prawo reprezentować interesy zrzeszonych w nim członków także poza granicami kraju.

Parag. 4
1. Cech na zasadach dobrowolności może być członkiem Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie oraz innych organizacji gospodarczych lub społecznych.
2. Cech jest związkiem pracodawców.

II. ZADANIA CECHU
Parag. 5
l. Podstawowym zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków Cechu wobec organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych i sądów.
2. Zadaniem Cechu jako Związku pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organizacji pracowników, organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.
3. Do zadań Cechu należy w szczególności:
a/ zabieganie o wszechstronny rozwój środowiska rzemieślniczego oraz jego struktur organizacyjnych,
b/ prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
c/ promocja rzemiosła w kraju i za granicą,
d/ udzielanie członkom doradztwa podatkowego, prawnego i ekonomiczno -finansowego,
e/ organizowanie wystaw, pokazów, konkursów itp.
f/ prowadzenie działalności marketingowej na rzecz członków,
g/ rozpatrywanie skarg na działalność członków,
h/ popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej,
i/ współdziałanie z jednostkami naukowo – badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępnienia członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwości ich zastosowania.
j/ organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
k/ propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,
l/ współpraca z władzami oświaty i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków oraz samych przedsiębiorców,
ł/ prowadzenie kursów, szkoleń, seminariów lub innych form dokształcania teoretycznego dla członków i ich pracowników w tym młodocianych, w szczególności kursów pedagogicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych, zawodowych,
m/ organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków Cechu i ich rodzin, dla uczniów, pracowników Cechu i zakładów, dbałość o ciągłość tradycji i integrację środowiska poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, świąt patronalnych, spotkań branżowych itp.
n/ otaczanie opieką byłych członków cechu – emerytów i ich rodzin,
o/ delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli przewidują przepisy szczególne, oraz do organizacji społecznych, w pracy, których uczestniczy Cech,
p/ zgłaszanie w imieniu środowiska kandydatów na funkcje przedstawicielskie do organów: władzy ustawodawczej, samorządu terytorialnego, innych organizacji społecznych i zawodowych,
r/ wykonywanie celów i zadań wynikających z zaistniałych potrzeb lub przepisów prawnych,
4. Cech prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a/ wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z,
b/ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A,
c/ działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – PKD 91.11.Z
d/ placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży – PKD 80.22.E
f/ kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 80.42.B
5. Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych przez rzemieślników zrzeszonych w Cechu.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW CECHU
Parag. 6
Członkiem Cechu może być przedsiębiorca wykonujący działalność wytwórczą, usługową, handlową, budowlaną na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy prawo działalności gospodarczej, kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw.

Parag. 7
1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność :
a/ „ Honorowego Starszego Cechu ” osobom, które pełniły funkcje Starszego Cechu, przez co najmniej 2 kadencje i położyły szczególne zasługi dla Cechu i rozwoju rzemiosła.
b/ „ Honorowego Członka Cechu ” osobom, które przez ostatnie 20 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały działalności, które położyły szczególne zasługi dla Cechu i rozwoju rzemiosła.
2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

Parag. 8
1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie pisemnej deklaracji. Deklaracja powinna być podpisana przez osobę zainteresowaną i zawierać:
– imię i nazwisko (nazwę firmy),
– adres zamieszkania,
– miejsce prowadzonej działalności,
– zakres przedmiotowy prowadzonej działalności,
– oświadczenie zobowiązujące do uiszczania składek członkowskich i przestrzegania przepisów Statutu.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia podejmuje Zarząd. O decyzji Zarządu powiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
3. Od decyzji Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca od daty doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu.

Parag. 9
Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:
1. skreślenia z listy członków,
2. wykluczenia z Cechu,

Parag. 10
Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
1. rezygnacji z przynależności do Cechu,
2. śmierci członka,
3. zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
4. zalegania z wpłacaniem składki cechowej powyżej 6 m-cy pomimo dwukrotnego doręczonego wezwania do wpłaty.

Parag. 11
Wykluczenie z Cechu następuje na podstawie orzeczenia Sądu Cechowego, wydanego w oparciu o treść parag. 38.

Parag. 12.  Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

Parag. 13
1. Członkowie Cechu mają prawo do:
a/ korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w parag. 5  statutu.
b/ wybierania i wybieralności do organów Cechu.
c/ zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu.
d/ wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu.
e/ obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań dotyczących stawianych im zarzutów i skarg, oraz do udzielania wyjaśnień.
f/ wglądu do protokółu Walnych Zgromadzeń i rocznych sprawozdań Zarządu.
g/ Uzyskanie od organów Cechu, na Walnych Zgromadzeniach, informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.
2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który :
a/ został pozbawiony praw publicznych prawomocnym postanowieniem sądu powszechnego,
b/ został pozbawiony praw wybieralności prawomocnym postanowieniem Sądu Cechowego.

Parag. 14
Członkowie Cechu obowiązani są :
1. Przestrzegać praw, zasad etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego.
2. Stosować się do przepisów Statutu oraz uchwał organów Cechu.
3. Regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości.
4. Kontrolować działalność swojego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
5. Podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klienta.
6. Rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

Parag. 15
Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zakończeniu prowadzonej działalności lub o przeniesieniu siedziby zakładu.

Parag. 16
1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki na działalność statutową samorządu rzemiosła.
2. Składki powinny być płacone systematycznie.

IV. ORGANY CECHU
Parag. 17
1. Organami Cechu są :
A. Walne Zgromadzenie Członków.
B. Zarząd.
C. Komisja Rewizyjna.
D. Sąd Cechowy.
2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. l lit. B, C, D.
3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
4. Wybory Starszego Cechu oraz osób wchodzących w skład organów, o których mowa w ust. l lit. B, C i D dokonywane są w głosowaniu tajnym.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
6. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie mogą otrzymywać diety. Wysokość diet dla Członków wszystkich organów Cechu ustala Zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Parag. 18
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania.

Parag. 19
Do zakresu zadań Walnego Zgromadzenia należy między innymi :
1. uchwalanie Statutu i jego zmian,
2. wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego,
3. określanie wysokości składek cechowych oraz opłat za świadczenia Cechu,
4. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Cechu, oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu,
6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpieniu z nich,
7. upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu,
8. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości będących własnością Cechu,
9. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
10. nadawanie godności Członka Honorowego Cechu,
11. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
12. wybieranie Delegatów na Zjazdy Delegatów samorządu rzemiosła,
13. podjęcie uchwały w sprawie likwidacji cechu,
14. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia, w trybie przewidzianym w Statucie.

Parag. 20
Odwołanie Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Parag. 21
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej do końca 6-go miesiąca po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarząd, Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
2. Ponadto Zarząd podejmuje uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
a/ Komisji Rewizyjnej,
b/ 1/4ogólnej liczby członków Cechu.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia żądania.

Parag. 22
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków Cechu listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu, mogą brać udział inne zaproszone osoby.
2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu odpowiednio do porządku obrad należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu następujących materiałów:
a/ zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
b/ sprawozdania Zarządu,
c/ projekty podstawowych uchwał,
d/ protokół poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Parag. 23
1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.
Walne zgromadzenie wybiera z pośród obecnych członków Cechu prezydium w składzie : Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
2. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Parag. 24
l. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami parag. 22 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi, co najmniej 1/4 ogółu członków Cechu.
2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie — w tym samym dniu, nie wcześniej niż po upływie pół godziny od pierwszego terminu.
Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
3. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad, wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.
4. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

Parag. 25
1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

B. ZARZĄD CECHU
Parag. 26
Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Parag. 27
1. Zarząd składa się z siedmiu osób, w tym ze Starszego Cechu, Podstarszego, sekretarza. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch zastępców członków według kolejności uzyskanych głosów z nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów. 2. Starszy Cechu pełni funkcję Prezesa Zarządu Cechu. 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera l Podstarszego i sekretarza. 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata,
5. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłoszenia kandydatów do Zarządu przysługuje wszystkim członkom.
6. Kandydat na Starszego Cechu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Cechowego powinien posiadać 10-letni staż członkowski.
7. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać, co najmniej 5-letni staż członkowski.
8. Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności wybiera Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem.
9. Warunkiem wyboru Starszego Cechu jest uzyskanie największej ilości głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów +1 głos. Jeżeli żaden z kandydatów na Starszego Cechu nie uzyska wymaganej ilości głosów, przeprowadza się ponownie głosowanie spośród dwóch kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Dla ważności wyboru w ponownym głosowaniu wystarcza zwykła większość głosów.
10. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równej ilości głosów według kolejności umieszczenia na liście.
11. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.

Parag.28
Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności :
1. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji, samorządu terytorialnego, sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia,
3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie uchwał i wniosków na te zgromadzenia,
4. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Cechu oraz ustalenie jego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
5. podejmowanie uchwał o przyjęciu i o wykreśleniu członka Cechu.

Parag. 29
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na miesiąc:
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Parag. 30
1. Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.
2. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy Dyrektor Biura Cechu z głosem doradczym.
Parag. 31
1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności minimum czterech członków Zarządu. 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

C. KOMISJA REWIZYJNA
Parag. 32
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Komisji a pozostałych członków razem.
Warunkiem wyboru jest uzyskacie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + l głos.
3. Kandydat na członka Komisji Rewizyjnej powinien posiadać, co najmniej 5 letni staż członkowski.

Parag. 33
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. badanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek Zarządu Cechu lub 1/4 ogólnej liczby członków Cechu badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie.
2. badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie, Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach.
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności.
4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium
Zarządowi.
5. wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

D. SĄD CECHOWY
Parag. 34
Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania prowadzonej przez siebie działalności.

Parag. 35
Sąd Cechowy składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + l głos. Kandydat na członka Sądu Cechowego powinien posiadać, co najmniej 5. letni staż
członkowski.

Parag. 36
1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
2. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
a/ upomnienie,
b/ naganę,
c/ pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres l roku,
d/ pozbawienie praw wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat.
e/ wykluczenie z Cechu
3. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia kary zgłaszać wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
4. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej w skutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

Parag. 37
1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo jest sprzeczne z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.
2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
a/ popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych, lub innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego,
b/ umyślne działanie na szkodę Cechu,
c/ uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
d/ naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu

Parag. 38
Od orzeczenia Sądu Cechowego służy stronom odwołanie do Sądu Odwoławczego przy War. Mazur. Izbie Rzem. i Przeds. w Olsztynie w terminie l miesiąca od doręczenia orzeczenia.

Parag. 39
Sąd Cechowy informuje Zarząd o wydanych orzeczeniach na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

Parag. 40
Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, wpływy z działalności gospodarczej, dobrowolne świadczenia oraz inne wpływy.

Parag. 41
Cech uczestniczy w kosztach organizacji samorządu zawodowego, do których należy.

VI. BIURO CECHU
Parag, 42
1. Czynności administracyjno – księgowe wykonują pracownicy biura Cechu.

2. Pracą Biura kieruje Dyrektor, który jest pełnomocnikiem Zarządu.

3. Zadania Dyrektora Biura Cechu :
a/ Przygotowanie materiałów na posiedzenia organów Cechu według obowiązujących przepisów.
b/ Czuwanie nad wykonaniem uchwał.
c/ Odpowiedzialność za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
d/ W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Dyrektor Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął o jej zmianę lub uchylenie.
e/ Dyrektor Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
f/ Dyrektor Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu i jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
Parag. 43
1. Dyrektorem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca, co najmniej średnie wykształcenie i trzyletnią praktykę na stanowisku kierowniczym.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Dyrektora Biura Cechu od warunku posiadania 3 – letniej praktyki na stanowisku kierowniczym.

VII. REPREZENTACJA CECHU

Parag. 44
Cech reprezentowany jest na zewnątrz jednoosobowo przez Starszego Cechu, Podstarszego lub Dyrektora Biura Cechu.

Parag. 45
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków Cechu składają: Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Dyrektorem Biura Cechu.

VIII. POSTANOWIENIA ODWOŁAWCZE

Parag. 46
1. Od uchwał Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu, który po ponownej analizie uchwałę może zmienić lub utrzymać w mocy.
2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni od daty doręczenia zainteresowanym uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie odwołania.
3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.
4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

IX. LIKWIDACJA CECHU
Parag. 47
1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 3/4 głosów.
2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. l określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego, ustanawia likwidatora i wskazuje inną organizację rzemiosła, która przejmuje majątek likwidowanego Cechu.

X. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Parag. 48
Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.